SENDO khuyến mãi chăn, ra gối, kích thước 100x200, 120x200, 140x200, 160x200 giá 69.000 đ, hàng sắp hết

SENDO khuyến mãi chăn, ra gối, kích thước 100x200, 120x200, 140x200, 160x200 giá 69.000 đ, hàng sắp hết.
https://bom.to/Fh7ZS

Ảnh chứng nhận