Yes24 khuyến mãi chăn, ra ,mẫu mới về, giảm đến 30%, đến hết ngày 28/4/19.