YES24 mở siêu thị tại gia cho khách hàng công ty Thanh trúc đến hết ngày 15/5/19

YES24 mở siêu thị tại gia cho khách hàng công ty Thanh trúc đến hết ngày 15/5/19   https://shorten.asia/zsHktfKc

Ảnh chứng nhận