Cát

Tên hàng hóa

Đơn vị

Giá tại công ty

Giá đến nơi

Nguồn

Cát Xây - Tô 1.2 mm

VND/m3

150.000

190.000

Tân Châu

Cát To Sạn 1.8 mm

VND/m3

390.000

475.000

Tân Châu

Cát nền

VND/m3

130.000

160.000

Tân Châu