Thép

Tên hàng hóa

Đơn vị

Giá tại công ty

Giá đến nơi

Nguồn

Thép 6 Cuộn

VND/kg

16.000

16.050

Cty thép Miền Nam

Thép 8 cuộn

VND/kg

15.900

16.000

Cty thép Miền Nam

Thép 10 gân

VND/cây

98.200

98.600

Cty thép Miền Nam

Thép 12 gân

VND/cây

155.500

156.200

Cty thép Miền Nam

Thép 14 gân

VND/cây

212.800

214.200

Cty thép Miền Nam

Thép 16 gân

VND/cây

276.000

277.400

Cty thép Miền Nam

Thép 18 gân

VND/cây

352.300

354.000

Cty thép Miền Nam

Thép 20 gân

VND/cây

435.500

437.600

Cty thép Miền Nam