Thép

Tên hàng hóa Đơn vị Giá tại công ty Giá đến nơi Nguồn
Thép 6 Cuộn VND/kg

16.400

16.500 Cty thép Tây Đô
Thép 8 cuộn VND/kg

16.300

16.400

Cty thép Tây Đô
Thép 10 gân VND/cây

100.000

100.700

Cty thép Tây Đô
Thép 12 gân VND/cây

157.000

157.800

Cty thép Tây Đô
Thép 14 gân VND/cây

216.000

217.000

Cty thép Tây Đô
Thép 16 gân VND/cây

278.600

280.000

Cty thép Tây Đô

Thép 18 gân VND/cây

357.000

359.000

Cty thép Tây Đô
Thép 20 gân VND/cây

441.000

434.500

Cty thép Tây Đô