Thép

Tên hàng hóa Đơn vị Giá tại công ty Giá đến nơi Nguồn
Thép 6 Cuộn VND/kg

15.650

15.750

Cty thép Tây Đô
Thép 8 cuộn VND/kg

15.600

15.650

Cty thép Tây Đô
Thép 10 gân VND/cây

95.700

96.200

Cty thép Tây Đô
Thép 12 gân VND/cây

149.800

150.600

Cty thép Tây Đô
Thép 14 gân VND/cây

206.300

207.300

Cty thép Tây Đô
Thép 16 gân VND/cây

266.000

267.300

Cty thép Tây Đô

Thép 18 gân VND/cây

340.500

342.600

Cty thép Tây Đô
Thép 20 gân VND/cây

421.300

423.300

Cty thép Tây Đô