Thép

Tên hàng hóa Đơn vị Giá tại công ty Giá đến nơi Nguồn
Thép 6 Cuộn VND/kg

15.150

15.200

Cty thép Tây Đô
Thép 8 cuộn VND/kg

15.000

15.100

Cty thép Tây Đô
Thép 10 gân VND/cây

92.500

93.000

Cty thép Tây Đô
Thép 12 gân VND/cây

144.900

145.600

Cty thép Tây Đô
Thép 14 gân VND/cây

200.000

200.500

Cty thép Tây Đô
Thép 16 gân VND/cây

257.000

258.500

Cty thép Tây Đô

Thép 18 gân VND/cây

330.000

331.000

Cty thép Tây Đô
Thép 20 gân VND/cây

407.000

409.000

Cty thép Tây Đô