Thép

Tên hàng hóa

Đơn vị

Giá tại công ty

Giá đến nơi

Nguồn

Thép 6 Cuộn

VND/kg

15.700

15.900

Cty thép Miền Nam

Thép 8 cuộn

VND/kg

15.800

15.700

Cty thép Miền Nam

Thép 10 gân

VND/cây

97.000

98.000

Cty thép Miền Nam

Thép 12 gân

VND/cây

152.000

153.000

Cty thép Miền Nam

Thép 14 gân

VND/cây

208.000

209.000

Cty thép Miền Nam

Thép 16 gân

VND/cây

268.500

270.000

Cty thép Miền Nam

Thép 18 gân

VND/cây

344.000

346.000

Cty thép Miền Nam

Thép 20 gân

VND/cây

425.000

427.000

Cty thép Miền Nam