Thép

Tên hàng hóa Đơn vị Giá tại công ty Giá đến nơi Nguồn
Thép 6 Cuộn VND/kg

16.050

16.100

Cty thép Tây Đô
Thép 8 cuộn VND/kg

15.980

16.050

Cty thép Tây Đô
Thép 10 gân VND/cây

98.300

98.800

Cty thép Tây Đô
Thép 12 gân VND/cây

153.900

154.600

Cty thép Tây Đô
Thép 14 gân VND/cây

211.800

212.800

Cty thép Tây Đô
Thép 16 gân VND/cây

273.000

274.300

Cty thép Tây Đô

Thép 18 gân VND/cây

350.100

351.800

Cty thép Tây Đô
Thép 20 gân VND/cây

432.400

434.500

Cty thép Tây Đô