Gạch

Tên hàng hóa Đơn vị Giá tại công ty Giá đến nơi Nguồn
Gạch Ống 8x18 LX VND/viên

960

980

Long Xuyên
Gạch Ống 8 Ngọn VND/viên

1080

1100

Long Xuyên
Gạch Ống 8 Dalu VND/viên

960

980

Long Xuyên
Ống Demi 8x18 VND/viên

650

700

An Giang
Gạch Thẻ 8x18 CS VND/viên

1070

1100

Cái Sâu
Gạch Thẻ 8x18 LX VND/viên

960

980

Long Xuyên

Gạch 30x30

VND/viên 115.000 115.000  

Gạch 40x40

VND/viên 95.000 95.000