Gạch

Tên hàng hóa Đơn vị Giá tại công ty Giá đến nơi Nguồn
Gạch 30x30 VND/viên 115,000 115,000 Long Xuyên
Gạch 40x40 VND/viên 95,000 95,000 Long Xuyên
Gạch Ống 8x18 LX VND/viên

880

900

Long Xuyên
Gạch Ống 8 Ngọn VND/viên

960

980

Long Xuyên
Gạch Ống 8 Dalu VND/viên

880

900

Long Xuyên
Ống Demi 8x18 VND/viên

650

700

An Giang
Gạch Thẻ 8x18 CS VND/viên

1070

1100

Cái Sâu
Gạch Thẻ 8x18 LX VND/viên

880

900

Long Xuyên