Kẽm - Đinh - Lưới B40

Tên hàng hóa

Đơn vị

Giá tại công ty

Giá đến nơi

Nguồn

Kẽm pi4 kéo

VND/ Kg

20.000

20.500

Cần Thơ

Kẽm pi4 hấp dẻo

VND/ Kg

20.000

20.500

Cần Thơ

Đinh các loại

VND/ Kg

20.000

20.500

Cần Thơ

Kẽm cột

VND/ Kg

20.000

20.500

Cần Thơ