Yes24 một đối tác liên kết với công ty Thanh trúc , giảm giá chăn, ra, gối 50% đến hết ngày 15/05/2019.