Thanh Trúc thành công việc bảo vệ thương hiệu độc quyền