Đá

Tên hàng hóa

Đơn vị

Giá tại công ty

Giá đến nơi

Nguồn

Đá 1x2 Xám

VND/m3

340.000

390.000

V.Cữu

Đá 1x2 A

VND/m3

470.000

550.000

 

Đá 4x6 Xám

VND/m3

330.000

380.000

Thạnh phú

Đá 0x4 - (1) Châu Thới/ Đá Mi

VND/m3

360.000

370.000

Châu Thới

Đá 0x4 - (1) Thạnh Phú

VND/m3

316.000

360.000

Thạnh phú

Đá Bụi

VND/m3

270.000

350.000

Thạnh phú

Đá Hộc 20x30

VND/m3

428.000

520.000

Thạnh phú