Gạch

Tên hàng hóa

Đơn vị

Giá tại công ty

Giá đến nơi

Nguồn

Gạch Ống 8x18 LX

VND/viên

1000

1050

Long Xuyên

Gạch Ống 8 Ngọn

VND/viên

1130

1150

Long Xuyên

Gạch Ống 8 Dalu

VND/viên

1000

1050

Long Xuyên

Ống Demi 8x18

VND/viên

650

700

An Giang

Gạch Thẻ 8x18 CS

VND/viên

1130

1150

Cái Sâu

Gạch Thẻ 8x18 LX

VND/viên

980

1000

Long Xuyên

Gạch 30x30

VND/viên

115.000

115.000

 

Gạch 40x40

VND/viên

95.000

95.000