Xi Măng

Tên hàng hóa

Đơn vị

Giá tại công ty

Giá đến nơi (<50 bao)

Giá đến nơi (>50 bao)

Nguồn

Đa dụng

Bao

80.200

82.200

 

 

Xi măng Cần Thơ

Bao

67,000

70.000

 

Cần Thơ

PCB 40 - Tây Đô

Bao

84,900

87.900

 

Tây Đô

Tây Đô Đỏ

Bao

76.000

78.000

79.000

Cần Thơ

Holcim

Bao

90.000

91.000

90.000

Holcim

Vicem đa dụng

Bao

70.000

73.000

72.000

Hà Tiên

Vicem dân dụng

Bao

76.000

78.000

 

Hà Tiên

Expo

Bao

79.000

82.000

81.000

Cần Thơ

Agrifa

Bao

64.000

68.000

67.000

An Giang